گزاره هایی از سوره فصلت...

بسمه تعالی

1)     قرآن تنزیلی  ازجانب خداست

2)     کتابی است که آیات جامعش  را به زبان عربی  برای دانشمندان  راه روشن است

3)     این قرآن وسیله ای برای تشویق و بشارت خوبان است و بدان را  از عاقبت  کار میترساند  اما اکثر از نصایحش پند نمیگیرند

4)     مشرکان گفتند  دلهای ما را از اینکه  دین تو را قبول کنه سخت محجوب و  گوش ما از  شنیدن آن سختد سنگینه ومیان ما و تو فاصله است  تو به دین خود برو  و ما به کیش خود

آیات 1تا5

قرآن از جانب خداست و کتابی است که مطالبش برای دانشمندان با آن علم ... راهی روشن  است و وسیله ایست برای  بشارت  و ترس برای دو گروه خوب وبد  که اکثر آنان پند نمی گیرند  و مانند  مشرکان می گویند  دلهای ما سخت شده  و گوش های ما سخت شده ودین تو را قبول نمی کنیم

5)     ای رسول ما به امت بگو  که من  هم مانند  شما بشری هستم جز اینکه  مرا وحی میرسد  که پروردگار شما  یکتا و بی همتاست  پس  به راه مستقیم او شتابید و از  او امرزش طلبید   که وای بر مشرکان

وحی انسان را منحصر به فرد میکند  نه از نظر ظاهری، از نظر مقامی که به مقام وحی میرسد واینکه در آخر آیه فرموده (وای بر مشرکان ) چون خدای یکتا و بی همتا  را قبول ندارن و طلب آمرزش نمی کنند  و در آیه ی بعد  میگویند که چه کارهایی انجام میدهند  که سزاوار کلمه وای هستند

6)     آنان که زکات به فقیران نمیدهند  و به آخرت ایمان ندارند

7)     آنان که به خدا ایمان آورده و نیکو کار  شدند  البته پاداش بی پایا ن خواهند یافت

آیات 6تا 8

پیغمبر بگو مانند  همه انسان هایی  جز اینکه  به تو وحی میرسد  واین  یک چیز گران بهاست  که تو  را منحصر بفرد میکند . پروردگارت را معرفی کن که یکتا و بی همتاست  و اوست راه روشن به سمت او بشتابید  که وای بر مشرکان که او را قبول ندارند و زکات  نمیدهند  و آخرت را قبول ندارند  و مشرکانی که به خدا ایمان نیاورده  و آنانی که به خدا ایمان اورده  مانند  گروه خوب و بد در آیه ی4 میباشند.

8)     ای رسول مشرکان را بگو که شما به خدا که زمین را در دو روز بیافرید کافر میشوید  و برای او مثل ومانند قرار میدهید؟  او خدای جهانیانست.  

9)     و او روی زمین  کوه بر افراشت و انواع برکات  در آن قرار داد  ورزق اهل زمین را در چهار روز مقدر کرد  روزی طلبان را یکسان  در کسب روزی قرار داد.

10) نتوانستم درک کنم ...

11) آنگاه نظم هفت آسمان را  در  دو روز  استوار فرمود  و در  هر آسمانی به نظم آنجا امر فرمود  ونزدیک ترین آسمان را به زمین به چراغ های درخشنده تزیین کرد  این تقدیر خدای مقتدر است

آیات 9تا 12

در این چهار آیه به مقتدر بودن  و بی همتا بودن خداوند  اشاره می کنند و میخواهد  خدا را  از  لحاظ بزرگ  بشناسند که به  خلقت  آسمان و زمین  وقرار دادن کوه  و تزیین  آسمان و قرار دادن  روزی  به طور مساوی برای اهل زمین اشاره میکند

12) پس به  کافران  بگو که خدای یکتا و مقتدر شما را از صاعقه ای مانند  صاعقه ی قوم  عاد و ثمود ترسانیدم  و هلاکت آن قوم را شرح دادم.

13) که بر قوم ثمود از هر  از هر جانب رسولان حق آمدند  و گفتند  که جز خدای یکتا را نپرستید  و  کافران گفتند خدا اگر میخواست  فرشتگان را به رسالت میفرستاد  که که ما به کتب و احکام رسولان بشری  کافر  هستیم.

14) و قوم عاد به ناحق تکبر وسرکشی کردند و با غرور  گفتند از ما نیرومند تر  در جهان کیست ونمی دانستند  که خدایی که آنان را خلق کرده  از آنها بسیار قوی تر است  و باز هم آیات قدرت خدا را انکار کردند

15) ما هم بر هلاکت آن قوم عاد باد تندی را در  روزهای شوم فرستادیم  تا به آنها عذاب ذلت و خذلان را  در دنیا  بچشانیم  در صورتی  که خاری عذاب آخرت  بیش آز دنیاست و آنجا  هیچ کس یاری آنان نخواهد کرد

16) اما قوم  ثمود را نیز هدایت کردیم  ولی آنها  جهل و ضلا لت  را به هدایت  برگزدند  پس بر آنها  هم صاعقه ی  به عنوان عذاب  بر کردارشان فرو آمد

17)  و هر کس که  به خدا ایمان آورد   و پر هیزگار شد  نجات دادیم

18) و روزی که دشمنان   خدا را به سوی  دوزخ کشانند

19)  تا چون همه بر دوزخ  رسند آن  هنگام گوش ؛ چشم،ها و پوست بدنها بر جرم آنها گواهی میدهند

آیه ی13 تا 20

سپس به هشدار  صاعقه ی قوم عا د  و ثمود اشاره  کرد  برای قوم  ثمود  رسولا نی پی در پی فرستاده شد  ولی  آنان منتظر فر شته ی رسالت بودند  و همینطور قوم عاد فکر میکردند  از همه نیرومند ترند  وآیات  قدرت خدا را انکار کردند  و سزاوار عذاب شدند  البته آنان که  تقوا داشتند  نجات پیدا کردن  که باز هم به آیات اول  نظر می افتد  که قرآن بیانی روشن است برای تشویق و اندرز  که هرکه  آن را  انکار کرد .  سزاوار عذ اب است  و همینطور  که قرآن  فرمود   اکثریت پند نمیگیرند

سید مجید سادات حسینی

باز این انتظار من نیست سید جان، گزاره نویسی کردی از ظاهر ترجمه و موضوع کلی نوشتی روش پیاده نشده!

/ 0 نظر / 17 بازدید